محاسبه کمیسیون معامله

محاسبه
کمیسیون معامله ملکی

کمیسیون معاملات ملکی چقدر است؟

دریافت کمیسیون های نامتعارف بویژه در دوران رکود معاملات املاک چندان غیر معمول نیست هر چند که با رضایت طرفین معامله باشد.

کمیسیون خرید و فروش ملک

به طور کلی نرخ کمیسیون تا معاملات 500 میلیون تومان برابر با 0.5 درصد مبلغ معامله است که از هر یک از طرفین معامله دریافت می شود. بابت مازاد این مبلغ نیز از هر طرف 0.25 درصد مبلغ محاسبه و به نیم درصد قبل اضافه می شود.

کمیسیون معاملات ملکی

کمیسیون رهن و اجاره ملک

مبلغ کمیسیون مصوب اتحادیه مشاوران املاک برابر با 25 درصد یک ماه اجاره بوده و هر یک میلیون تومان رهن نیز در 30 هزار تومان ضرب شده و 25 درصد آن به عنوان کمیسیون رهن محاسبه و به مبلغ قبلی افزوده می شود.

مهمترین تصمیم زندگی تان را با کمک آلفاملک بگیرید!